Makalah Perniagaan


loading...

Muamalat dalam perniagaan: Sistem Ekonomi Islam???

Premis perniagaan berasaskan taqwa adalah pusat bina insan yang cukup praktikal dan menguntungkan. Semua yang terlibat dengan kegiatan ekonomi Islam ini akan menjadi tawadhuk dan rendah diri. Akan terhapus penindasan, penekanan, penzaliman dan ...

Makalah Perdagangan dalam Islam: Makalah Perdagangan Islam

Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah yang maha kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan ... Saya menyadari bahwa di dalam proses penulisan makalah ini masih jauh ...

Berbagi Tugas Dan Informasi Lainnya: Hukum Perdagangan dan Perniagaan

Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang Penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan makalah Hukum Dagang dengan judul “Hukum Perdagangan dan Perniagaan ini tidak lain berkat bantuan, dorongan ...

ekonomi: makalah hukum dagang

istilah “ hukum dagang “ atau “hukum perniagaan” merupakan istilah dengan cakupan yang sangat ... Dari pembahasan makalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum dagang terdapat peraturan-peraturan yang mengatur jalannya suatu aktivitas ...

eksan: Makalah Kertas Kerja Audit

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penulisan makalah ini adalah sebgai berikut: A. Apa manfaat kertas kerja audit? B. Apa definisi Filling system? C. Bagaimana penyusunan kertas kerja D. ...

Evi hermawati: MAKALAH Sistem Perdagangan Elektronik “E-commerce”

Puji dan syukur kami sampaikan pada Sumber dari segala Ilmu Pengetahuan, Sang Maha Kuasa Allah SWT, yang telah memberikan kami nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Sistem Perdagangan Elektronik”.

Ummi Iman: Konsep Perniagaan Dalam Islam

Walaupun perniagaan adalah satu bidang yang sarat dengan risiko dan cabaran sentiasa berhadapan dengan kemungkinan untung dan rugi, namun naluri dan fitrah manusia masih cenderung dan menginginkan keuntungan daripada perniagaan itu. Malah, kalau ...

Contoh Makalah : Hambatan-Hambatan Perdagangan Internasional ~ Ardian Ekp Blog

Makalah Pengantar Teknis Perdagangan Internasional Hambatan-Hambatan Perdagangan Internasional ... Contoh Laporan dan Outline PKL Bea Cukai (STAN Prodip 1) : Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai yang Mendapat ...

Welcome To My Blog :): Makalah Hukum Dagang

dengan perkembangan perniagaan, makin lama makin sulit dipenuhi lagi oleh peraturan-peraturan ... Dari pembahasan makalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum dagang terdapat peraturan-peraturan yang mengatur jalannya suatu ...

Siraj Ozcan: Makalah Hukum Dagang

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini ...


Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh para tokoh pencipta mampu merubah...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan dibuatnya makalah ini, diharapkan akan lebih...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...untuk itu Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan surat keputusan Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 1.2 Tujuan Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1) Untuk memenuhi tugas dari guru 2) Agar siswa menjadi terlatih dalam membuat makalah 3) Agar dapat menjadi wawasan tersendiri bagi siswa tentang Globalisasi Pendidikan 1.3 Manfaat Adapun manfaat yang penulis harapkan dengan...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian – Berikut ini Makalah tentang Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian dan Pengertian kepribadian menurut ahli BAHASA PENGEMBANG KEPRIBADIAN 1. Pengertian Bahasa Berbagai perngertian bahasa menurut para ahli dan sumber lainnya yaitu : Harimurti Kridalaksana berpengertian bahwa bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja...

Pengertian UNESCO

...Apa Pengertian Unesco Dan Sejarahnya – Berikut ini adalah makalah UNESCO dan Artikel UNESCO dan juga sejarah UNESCO BAB I PENDAHULUAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO adalah merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan UNESCO adalah untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...dan komersial dijalankan oleh kaum Iban, Bidayuh, Melanau dan Melayu. Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau, Kadazan/Dusun, Melayu Brunei dan Kedayan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma, padi sawah, mencari hasil hutan dan memburu binatang. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. B. Isi 1. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10...

Artikel Penyimpangan Sosial

...Artikel Penyimpangan Sosial dan gambarnya – contoh penyimpangan sosial dan makalah penyimpangan sosial Pengertian Penyimpangan Sosial menurut para ahli 1. Menurut Robert M. Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sitem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. 2. Menurut James W. Van Der...