Karangan Kepentingan Mematuhi Undang Undang Negara


Loading...

Kepentingan Mematuhi Peraturan Dan Undang - scribd.com

KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG- Menjamin kedaulatan sesebuah Negara - Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah

Cikgu Anelyza SPM: REVISI KARANGAN RANGSANGAN SPM 5

Izharlah bahawa berpegang pada prinsip Rukun Negara yang keempat iaitu ‘Kedaulatan Undang-undang’ dapat melahirkan masyarakat yang mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Satu lagi manfaat yang tidak dapat dipertikaikan ialah semangat patriotisme dalam kalangan rakyat dapat ditingkatkan.

Kepentingan Mematuhi Peraturan Dan Undang - scribd.com

KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG Menjamin kedaulatan sesebuah negara Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah Menjaga hak asasi rakyat Melaksanakan hukuman yang adil Menjalankan pentadbiran mengikut protokol Membentuk sIstem pentadbiran kemas dan teratur Memastikan rakyat berdisplin Memastikan rakyat hidup bersatupadu ...

Karangan Kepentingan Mematuhi Undang Undang - koleksi.org

Kepentingan Mematuhi Peraturan Dan Undang. KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG- Menjamin kedaulatan sesebuah Negara - Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah

UNIT 29 UNDANG-UNDANG ASAS KESTABILAN NEGARA

unit 29 undang-undang asas kestabilan negara Nilai: Mematuhi peraturan dan undang-undang Penerangan nilai: Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada

KARANGAN TENTANG PRINSIP RUKUN NEGARA - Karangan Blogspot

Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Oleh yang demikian, setiap warganegara Malaysia seharusnya patuh akan Perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai. Dalam konteks ini, tiada individu yang terkecuali daripada mematuhi Perlembagaan. Perlembagaan bertanggungjawab menjaga hak rakyat serta menjamin kemakmuran dan perpaduan negara. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh ...

Peraturan dan Undang-undang dalam Masyarakat

Di negara kita,terdapat banyak undang-undang.Misalnya untuk kepentingan golongan remaja yang belum matang,kerajaan mewujudkan pelbagai undang-undang seperti Akta Mahkamah Juvarna,Akta Perlindungan Kanak-kanak,Akta Penjara dan lain-lain.Salah laku juvenil yang merujuk kepada perbuatan jenayah yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 21 ...

TERAHIKMAH: CONTOH KARANGAN BAHAGIAN A : KEPENTINGAN ...

Selain itu, mematuhi peraturan dapat melahirkan pelajar yang berjaya. Dalam hal ini, bukan sahaja sekolah malah negara juga turut berbangga kerana dapat membentuk modal insan kelas pertama yang berkualiti sekaligus dapat menjadi pemagkin negara pada masa akan datang.

Kepatuhan kepada undang-undang tuntut kesedaran manusia

Jika dilihat secara mudah, ia seolah-olah memberi maksud bahawa undang-undang yang sedia ada tidak mencapai matlamatnya termasuk dalam mengawal kemasukan warga asing ke dalam negara. Isu korupsi dan kepentingan peribadi menjadi duri dalam daging dalam penguatkuasaan undang-undang.

Karangan B: Sebab-Sebab Perlunya Mematuhi Peraturan Sekolah

Selanjutnya, peraturan dan undang- undang sekolah perlu dipatuhi oleh pelajar untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Misalnya, pelajar harus mematuhi peraturan yang terdapat di kantin, kelas, makmal sains, bengkel dan sebagainya.


Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...yang secara permanen mendiami suatu wilayah tertentu, dijilid dengan hukum – hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat istiadat di dalam suatu kebijaksanaan. Pengertian Negara Menurut Jean Bodin Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Pengertian Negara Menurut Gettel Negara adalah komunitas oknum – oknum secara permanen mendiami wilayah tertentu,...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Artikel Globalisasi Teknologi

...ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan begitu saja satu sama lain walau ada rentang jarak yang secara fisik membentang. Dunia dipandang sebagai satu kesatuan dimana semua manusia di muka bumi ini terhubung satu sama lain dalam jaring-jaring kepentingan yang amat luas. Pembicaraan mengenai globalisasi adalah pembicaraan mengenai topik yang amat luas yang melingkupi aspek mendasar kehidupan manusia dari...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...perubahannya adalah: Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki). Agar rakyat mendapat kesempatan untukmenyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Agar kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. Apabila kita...

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

...Pengertian negara menurut para ahli dan Definisi negara menurut para ahli JOHN LOCKE dan ROUSSEAU Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat Pengertian Negara Menurut MAX WEBER Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah Pengertian Negara Menurut ROGER F. SOLTAU Negara adalah alat (agency) atau wewenang...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...dengan undang-undang, artinya memiliki daya paksa untuk mematuhi apa yang tertuang dalam kontrak tersebut. 3. Asas Itikad Baik: Asas ini memiliki makna yaitu kontrak yang di buat para pihak harus didasari dengan adanya itikad baik di antara para pihak baik sebelum dibuatnya kontrak, pada saat dibuatnya kontrak maupun setelah berlakunya kontrak. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (2)...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Pentingnya konstitusi dalam...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas teritorial...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Begitu juga Negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, didalamnya disebutkan tujuan pembangunan nasionalnya. Modernisasi merupakan teori yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam program pembangunanya. Modernisasi merupakan model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring dengan keberhasilan perang...